• Sunset over the Entrance Sunset over the Entrance
 • Sunset over the Entrance Sunset over the Entrance
 • David Platt 2015 20150801 entrance 36 David Platt 2015 20150801 entrance 36
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 1 David Platt 2015 20151025 chromefest 1
 • T Bucket T Bucket
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 16 David Platt 2015 20151025 chromefest 16
 • Harley Harley
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 46 David Platt 2015 20151025 chromefest 46
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 53 David Platt 2015 20151025 chromefest 53
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 59 David Platt 2015 20151025 chromefest 59
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 61 David Platt 2015 20151025 chromefest 61
 • Bike in the back Bike in the back
 • Bike in the back Bike in the back
 • Low Rider Low Rider
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 71 David Platt 2015 20151025 chromefest 71
 • by the sea by the sea
 • by the sea by the sea
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 78 David Platt 2015 20151025 chromefest 78
 • Retro Bike Retro Bike
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 94 David Platt 2015 20151025 chromefest 94
 • David Platt 2015 20151025 chromefest 112 David Platt 2015 20151025 chromefest 112
 • Fireworks over the entrance A Fireworks over the entrance A
 • Fireworks over the entrance B Fireworks over the entrance B
 • Fireworks over the entrance C Fireworks over the entrance C
 • David Platt 2016 012A8304 fireworksebay David Platt 2016 012A8304 fireworksebay
 • Balance Balance
 • In A spin In A spin
 • Pelican Glide Pelican Glide
 • David Platt 2017 012A0072 birds missing David Platt 2017 012A0072 birds missing
 • Pelican Glide Pelican Glide
 • 20210214005214-b872d96d 20210214005214-b872d96d
 • David Platt 2017 012A0945 NYE David Platt 2017 012A0945 NYE
 • 20210214005215-565e3fe0 20210214005215-565e3fe0
 • David Platt 2017 012A0950 NYE David Platt 2017 012A0950 NYE
 • 20210214005216-fe0a7178 20210214005216-fe0a7178
 • David Platt 2017 012A0958 NYE David Platt 2017 012A0958 NYE
 • 20210214005217-1ceb9a62 20210214005217-1ceb9a62
 • David Platt 2017 012A0975 NYE David Platt 2017 012A0975 NYE
 • 20210214005218-78259798 20210214005218-78259798
 • David Platt 2017 012A0976 NYE David Platt 2017 012A0976 NYE
 • Fireworks Fireworks
 • 20210214005220-0c376e0a 20210214005220-0c376e0a
 • Fireworks Fireworks
 • Fireworks Fireworks
 • 20210214005221-d65d2bbe 20210214005221-d65d2bbe
 • David Platt 2017 012A1001 NYE David Platt 2017 012A1001 NYE
 • David Platt 2018 012A1111 AsutraliaDay David Platt 2018 012A1111 AsutraliaDay
 • David Platt 2018 012A1113 AsutraliaDay David Platt 2018 012A1113 AsutraliaDay
 • David Platt 2018 012A1114 AsutraliaDay David Platt 2018 012A1114 AsutraliaDay
 • David Platt 2018 012A1117 AsutraliaDay David Platt 2018 012A1117 AsutraliaDay
 • David Platt 2018 012A1121 AsutraliaDay David Platt 2018 012A1121 AsutraliaDay
 • David Platt 2018 012A1124 AsutraliaDay David Platt 2018 012A1124 AsutraliaDay
 • T Bucket Flames T Bucket Flames
 • Thru the trees Thru the trees
 • Angry Eyes Angry Eyes
 • Ford V8 Chrome detail Ford V8 Chrome detail
 • Rat rod Rat rod
 • v8 Chevy v8 Chevy
 • Lime Torana Lime Torana
 • Ford Deluxe Ford Deluxe
 • Rusty Angel Rusty Angel
 • 32 ford 32 ford
 • Orange Flame Orange Flame
 • Soft top Ute Soft top Ute
 • u bute blue ute u bute blue ute
 • T Bucket Head Turner T Bucket Head Turner
 • desicion time desicion time
 • Miss Behavin Miss Behavin
 • Home time Chevy Home time Chevy
 • 69 mustang 69 mustang
 • The Entrance at Night The Entrance at Night
 • The Entrance at Night The Entrance at Night
 • The Entrance at Night The Entrance at Night
 • The Entrance at Night The Entrance at Night
 • David Platt 2019 012A7103 chromefest David Platt 2019 012A7103 chromefest
 • David Platt 2019 012A7115 chromefest David Platt 2019 012A7115 chromefest
 • David Platt 2019 012A7124 chromefest David Platt 2019 012A7124 chromefest
 • David Platt 2019 012A7129 chromefest David Platt 2019 012A7129 chromefest
 • David Platt 2019 012A7131 chromefest David Platt 2019 012A7131 chromefest
 • David Platt 2019 012A7134 chromefest David Platt 2019 012A7134 chromefest